Algemene leveringsvoorwaarden Vitex Raalte BV

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen die Vitex Raalte BV doet, op alle overeenkomsten die zij sluit en op alle overeenkomsten die hiervan het gevolg kunnen zijn.

Hierna wordt Vitex Raalte BV, in haar hoedanigheid als gebruiker van deze algemene voorwaarden, aangeduid als Taxateur. De wederpartij wordt aangeduid als Opdrachtgever.

1.2 Een overeenkomst tussen de Taxateur en de Opdrachtgever komt tot stand nadat de Opdrachtgever de opdracht schriftelijk dan wel mondeling aan de Taxateur heeft verleend. De overeenkomst komt in ieder geval tot stand zodra de Taxateur met instemming van de Opdrachtgever is begonnen met de uitvoering van de opdracht van de Opdrachtgever. De toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden wordt aan de Opdrachtgever kenbaar gemaakt door toezending of terhandstelling voorafgaande aan- of bij de verlening van de opdracht, dan wel door vermelding op de website van de Taxateur en/of vermelding in het door Taxateur uitgebrachte taxatierapport en/of op de door Taxateur uitgereikte factuur. Deze algemene voorwaarden zijn na terhandstelling daarvan op vorenbedoelde wijze van toepassing op iedere opvolgende overeenkomst.

1.3 Een overeenkomst strekkende tot taxatie tussen de Taxateur en de Opdrachtgever wordt aangegaan voor bepaalde tijd en eindigt met de taxatie van het Voorwerp en het uitbrengen van het schriftelijke rapport.

1.4 Indien tussen de Taxateur en de Opdrachtgever/natuurlijk persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit vallen (“Consument”) een overeenkomst tot stand komt waarbij, in het kader van een door de Taxateur georganiseerd systeem voor dienstverlening op afstand tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer middelen voor communicatie op afstand, dan het geldt het hiernavolgende:

a. Gedurende 14 dagen, te rekenen vanaf de dag waarop de overeenkomst wordt gesloten, is de Opdrachtgever/natuurlijk persoon (Consument) gerechtigd om de overeenkomst kosteloos en zonder opgave van redenen te ontbinden. Deze ontbinding dient evenwel schriftelijk (per e-mail, brief of fax) te geschieden of door middel van een andere daartoe strekkende ondubbelzinnige verklaring aan de Makelaar/ Taxateur.
b. De Opdrachtgever/natuurlijk persoon (Consument) kan geen gebruik maken van
bovengenoemd recht, indien (i) de Taxateur met zijn/haar instemming is begonnen met de uitvoering van de overeenkomst, voordat de hierboven genoemde termijn van 14 dagen is verstreken en/of (ii) de Opdrachtgever/natuurlijk persoon (Consument) heeft verklaard afstand te doen van zijn recht tot ontbinding zodra de Taxateur de overeenkomst is nagekomen.

Artikel 2. Honorarium

2.1 De Taxateur berekent voor verleende diensten een honorarium dat hij met Opdrachtgever is overeengekomen, te vermeerderen met BTW.

2.2 Kosten, die geen deel uitmaken van het honorarium maar die verband houden met de uitvoering van een opdracht, kunnen aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht, daaronder begrepen reis- en verblijfskosten, te vermeerderen met BTW.

2.3 In geval van verscheidene Opdrachtgevers, is ieder van de Opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele honorarium en verschuldigde kosten.

2.4 De Opdrachtgever heeft de plicht aan de Taxateur mededelingen te doen die voor het verlenen van diens diensten van essentieel belang zijn. In het geval de Opdrachtgever informatie achterhoudt of onjuiste informatie verschaft, heeft de
Taxateur het recht zijn honorarium aan te passen.

2.5 De Taxateur is gerechtigd externe deskundigen in te schakelen. Tenzij anders overeengekomen zijn de kosten daarvoor voor rekening van de taxateur.

2.6 Als een opdracht is geëindigd, zijn het honorarium en de kosten direct opeisbaar, tenzij schriftelijk door de Taxateur en Opdrachtgever anders is overeengekomen. Indien de Opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen niet binnen de door de Taxateur gestelde termijn nakomt, zal de Taxateur aan de Opdrachtgever rente in rekening brengen gelijk aan de wettelijke rente die geldt voor handelstransacties, te rekenen vanaf het verval van de betalingstermijn tot het tijdstip van betaling. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de Opdrachtgever, welke kosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, onverminderd het recht om de werkelijke kosten te verhalen. De Taxateur is gerechtigd vooruitbetaling te vorderen, alsmede tussentijdse afrekening van gedane werkzaamheden.

Artikel 3. Opdracht taxatie

3.1 Onder een “opdracht taxatie” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: een opdracht tot het onderzoeken en waarderen van voertuigen door de Taxateur, alsmede het uitbrengen van bevindingen aan de Opdrachtgever.

3.2 Tenzij anders is overeengekomen, brengt de Taxateur zijn bevindingen uit in een schriftelijk rapport. Het rapport bevat de naam van de Opdrachtgever, een zodanige beschrijving van het getaxeerde dat het is te identificeren, de beoordeling/ vaststelling van de waarde, het gehanteerde waarde begrip, het doel van de taxatie, de datum waarop deze is verricht en indien noodzakelijk, een aanduiding van bijzondere omstandigheden waarmee rekening is gehouden.

3.3 De taxatie is uitsluitend gedaan voor de Opdrachtgever. Alleen de Opdrachtgever kan rechten daaraan ontlenen. Derden kunnen derhalve aan de taxatie ten behoeve van de Opdrachtgever geen rechten ontlenen.

3.4 Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan adviezen en informatie die hij van de Taxateur krijgt als deze geen betrekking hebben op de opdracht.

3.5 Een opdracht tot taxatie wordt geacht voor bepaalde tijd door de Opdrachtgever te zijn verstrekt. De opdracht tot taxatie eindigt met de taxatie van het voertuig en het uitbrengen van het schriftelijke rapport.

Artikel 4: Levertijd / uitvoeringsperiode

4.1 De levertijd en/of uitvoeringsperiode worden door de Taxateur bij benadering vastgesteld.

4.2 Bij de vaststelling van de levertijd en/of uitvoeringsperiode gaat de Taxateur ervan uit dat hij de opdracht kan uitvoeren onder de omstandigheden die hem op dat moment bekend zijn.

4.3 De levertijd en/of uitvoeringsperiode gaan pas in wanneer de Taxateur beschikt over alle stukken / middelen die hij nodig heeft ter uitvoering van de opdracht, zoals onder andere een kopie van het buitenlandse kentekenbewijs, of het certificaat van overeenstemming, een eventueel overeengekomen (termijn)betaling is ontvangen en aan de noodzakelijke voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht is voldaan.

a. Inzien er sprake is van andere omstandigheden dan de Taxateur bekend
waren toen hij de levertijd en/of uitvoeringsperiode vaststelde, kan hij de levertijd en/of uitvoeringsperiode verlengen met de tijd die hij nodig heeft om de opdracht onder deze omstandigheden uit te voeren. Als de werkzaamheden niet in de planning van de Taxateur kunnen worden ingepast, zullen deze worden uitgevoerd zodra zijn planning dit toelaat.

b. In het geval de weersomstandigheden het naar behoren uitvoeren van werk onmogelijk maken worden de levertijd en/of uitvoeringsperiode verlengd met de daardoor ontstane vertraging.

Artikel 5. Uitvoering van het werk

5.1 Opdrachtgever zorgt ervoor dat de Taxateur zijn werkzaamheden ongestoord en op het overeengekomen tijdstip kan verrichten en dat hij bij de uitvoering van zijn werkzaamheden de beschikking krijgt over de op grond van de Arbowet en aanverwante regelgeving voorgeschreven voorzieningen benodigde voorzieningen.

Artikel 6. Exoneratiebeding (uitsluitingen aansprakelijkheid)

6.1 De diensten worden geacht naar beste weten en kunnen door de Taxateur te zijn verricht zonder dat de Taxateur een resultaatsverplichting op zich neemt. De Taxateur is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door hem of door hem ingeschakelde hulppersonen of personeelsleden in verband met de uitvoering van een opdracht, behoudens het geval dat de schade veroorzaakt is door opzet of bewuste roekeloosheid. De verplichting tot schadevergoeding van de Taxateur op grond van welke wettelijke grondslag ook, is beperkt tot die schade waartegen de Taxateur uit hoofde van een door of ten behoeve van hem gesloten verzekering verzekerd is, maar is nooit hoger dan het bedrag dat in het betreffende geval door deze verzekering wordt uitbetaald. Als de Taxateur om welke reden dan ook geen beroep toekomt op de beperking in de hiervoor bedoelde zin, zal de aansprakelijkheid voor de Taxateur beperkt zijn tot maximaal 15% van het bedrag van het ontvangen honorarium. In geen geval is de Taxateur aansprakelijk voor bedrijfs-, gevolg-, vermogens- en/of indirecte schade. De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het adequaat verzekeren van de Voorwerpen voor gebruikelijke risico’s waaronder brand, diefstal, vermissing en beschadiging tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen bij het verlenen van de opdracht.

6.2 Niet voor vergoeding in aanmerking komt:

a. gevolgschade. Onder gevolgschade wordt onder meer verstaan stagnatieschade, productieverlies, gederfde winst, transportkosten en reis- en verblijfkosten. Opdrachtgever kan zich indien mogelijk tegen deze schade verzekeren;

b. opzichtschade. Onder opzichtschade wordt onder andere verstaan schade die
door of tijdens de uitvoering van het werk wordt toegebracht aan zaken waaraan wordt gewerkt of aan zaken die zich bevinden in de nabijheid van de plaats waar wordt gewerkt. Opdrachtgever kan zich desgewenst tegen deze schade verzekeren;

c. schade veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van externe deskundigen of ondergeschikten van de Taxateur.

6.3 De Taxateur is niet aansprakelijk voor schade aan voertuigen of door of namens opdrachtgever aangeleverd materiaal.

Artikel 7. Beëindiging van de overeenkomst

7.1 Als opdrachtgever de overeenkomst wil beëindigen zonder dat er sprake is van een tekortkoming van de Taxateur en de Taxateur hiermee instemt, wordt de overeenkomst met wederzijds goedvinden beëindigd. De Taxateur heeft in dat geval recht op vergoeding van alle vermogensschade zoals geleden verlies, gederfde winst en gemaakte kosten.

Artikel 8. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

8.1 Op alle verbintenissen tussen de Taxateur en de Opdrachtgever en op deze Algemene Voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

8.2 Alle geschillen ter zake van, voortvloeiende uit of verband houdende met een tussen de Taxateur en de Opdrachtgever gesloten overeenkomst of de totstandkoming van een overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden worden uitsluitend ter beslechting voorgelegd aan de bevoegde rechter te Zwolle, tenzij uit de wet anders voortvloeit en behoudens het recht van de Taxateur om het geschil aanhangig te maken bij de bevoegde rechter van de woonplaats van de Opdrachtgever
.

Artikel 9. Privacy

Privacy statement
Vitex Raalte BV, gevestigd en kantoor houdende aan de Vrieswijk 3A te Raalte, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergeven in dit Privacy Statement. Wij kunnen onze bedrijfsvoering niet uitoefenen zonder bepaalde persoonsgegevens van u te verwerken. Wij verwerken persoonsgegeven met respect voor de privacy van de gebruiker en met inachtneming van de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (hierna AVG) stelt. In dit Privacy Statement leest u welke persoonsgegevens wij verwerken, voor welke doeleinden en op welke grondslagen.

Definities
a. Privacy Statement: dit Privacy Statement;
b. Betrokkene: de natuurlijke persoon van wie persoonsgegevens door Vitex Raalte BV worden verwerkt;
c. Verwerkingsverantwoordelijke: Vitex Raalte BV
d. Toestemming: elke vrije, specifiek geïnformeerde en ondubbelzinnige wilsuiting waarmee de betrokkene door middel van een verklaring of een ondubbelzinnige actieve handelingen hem betreffende verwerking van persoonsgegevens aanvaardt.
e. Persoonsgegevens: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (“de betrokkene”); als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een indicator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificatie of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor
f. Verwerking: een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren (op één rij plaatsen) of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens.

1. Algemeen
Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die ten aanzien van u rechtmatig, behoorlijk en transparant is. Bij de verwerking van uw persoonsgegevens houden wij ons aan de eisen die de AVG stelt.

2. Welke persoonsgegevens hebben wij nodig
Wij verzamelen persoonsgegevens die u direct of indirect aan ons bekend maakt, zoals in het kader van het afnemen van diensten of in het kader van een sollicitatieprocedure. Ter uitvoering van onze werkzaamheden hebben wij de volgende persoonsgegevens nodig:
2.1.1 Naam en contactgegevens: wij gebruiken uw naam en contactgegevens, zoals uw (email) adres en telefoonnummer. Zodoende kunnen wij met u communiceren over de uitvoering van de overeengekomen dienstverlening en/of informeren over de laatste ontwikkelingen.
2.2.2 Betaalgegevens: wij gebruiken betaalgegevens, zoals bankrekeningnummer en/of creditcardgegevens, voor het verwerken van betalingen. 2.2.3 Ook andere persoonsgegevens kunnen noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een overeenkomst. Hierbij gaat het onder andere om uw Burgerservicenummer en kentekengegevens.

3. Bijzondere persoonsgegevens
3.1 Enkel wanneer wij bijzondere persoonsgegevens nodig hebben om te voldoen aan
een wettelijke verplichting of wanneer u daarvoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven, zullen wij deze verwerken.

4. Rechtmatigheid van de verwerking
4.1 Wij verwerken uitsluitend uw persoonsgegevens indien voldaan is aan ten minste
één van de volgende voorwaarden:
4.1.1 U heeft uitdrukkelijk toestemming gegeven voor de verwerking van uw
persoonsgegevens voor een of meerdere specifieke doeleinden; of
4.1.2 De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent, of om op uw verzoek vóór de sluiting van de overeenkomst maatregelen te nemen.

5. Intrekken van uw toestemming
5.1 U heeft het recht om uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens  op elk moment in te trekken. Het intrekken van uw toestemming is niet van invloed op de reeds verwerkte persoonsgegevens.

6. Doorgifte aan derden
6.1 Wij verstrekken alleen persoonsgegevens aan derden als dit op grond van de wet is toegestaan en noodzakelijk is voor onze bedrijfsvoering.
6.1.1 Ter uitvoering van de overeenkomst kunnen persoonsgegevens gedeeld worden met dienstverleners of overheidsinstanties.
6.1.2 Daarnaast kunnen persoonsgegevens aan derden verstrekt worden indien dit noodzakelijk is om uw aanvraag te behandelen dan wel fraude te voorkomen.
6.2 Wij geven geen persoonsgegevens door aan een land buiten de Europese Economische Ruimte (hierna EER) of aan een internationale organisatie zonder dat u voorafgaand schriftelijk heeft toegestemd. Tevens worden persoonsgegevens niet met derden gedeeld voor commerciële doeleinden.

7. Cookies
7.1. Wij gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat we u de beste ervaring op onze website bieden.

8. Bewaartermijn
8.1 Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is voor het doel van de gegevensverwerking. De bepaling van de bewaartermijn is afhankelijk van het doel waarvoor wij de gegevens hebben verzameld en van eventuele wettelijke plichten tot het bewaren van deze gegevens.

9. Beveiliging
9.1 Om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, misbruik, ongeautoriseerde toegang en onrechtmatige verwerking maken wij gebruik van passende technische en organisatorische maatregelen. Gebruik wordt gemaakt van firewalls, versleuteling van persoonsgegevens en wordt de toegang tot de persoonsgegevens alleen toegestaan aan geautoriseerde medewerkers.

10. Recht op inzage, rectificatie, beperking en verwijdering van persoonsgegevens
10.1 Ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens heeft u de volgende rechten:

  • Recht op informatie: door middel van dit Privacy Statement wordt voldaan aan het recht op informatie waar u wettelijk recht op heeft.
  • Recht op inzage: hiermee krijgt u inzage in de persoonsgegevens die wij van u verwerken, de verwerkingsdoeleinden, de ontvanger(s) en de bewaarcriteria.
  • Recht op verbetering (rectificatie): wanneer uw persoonsgegevens feitelijk onjuist zijn kunt u ons verzoeken deze persoonsgegevens te verbeteren.
  • Recht om vergeten te worden (gegevensverwijdering): u heeft het recht om ons gemotiveerd te verzoeken uw persoonsgegevens te wissen, te vernietigen of af te schermen. Dit verzoek kan al dan niet geheel geweigerd worden wanneer een andere zwaarwegend belang daaraan in de weg staat.
  • Recht op bezwaar tegen de verwerking: Tot slot heeft u te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan).

10.2 Indien u van een van deze rechten gebruik wilt maken, of indien u vragen heeft over dit Privacy Statement kunt u contact met ons opnemen door middel van het sturen van een email naar info@Inovex.nl. 10.3 Indien u het niet eens bent met de verwerking van uw persoonsgegevens door ons, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. De Autoriteit Persoonsgegevens is de toezichthouder voor de gegevensbescherming in Nederland.

11. Wijzigingen in dit Privacy Statement
11.1 Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Wij nodigen u uit om dit Privacy Statement regelmatig te checken, zodat u adequaat geïnformeerd blijft. Dit Privacy Statement is voor het laatst bijgewerkt op 01-01-2022.