Privacy beleid

Wij respecteren uw privacy en verwerken uw persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor u ze hebt verstrekt en in overeenstemming met de verplichtingen ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens. Wij achten een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

versie 25 mei 2018
Ons privacy beleid kan te allen tijde gewijzigd worden. Deze wijzigingen zullen wij hier op onze website publiceren, wij raden u aan regelmatig deze pagina te raadplegen zodat u op de hoogte bent van de meest recente versie van ons privacy beleid.

Onze bedrijfsgegevens

Vitex Raalte b.v. is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens waarover wij beschikken in het verband met onze dienstverlening.

Naam bedrijf: Vitex Raalte b.v.
Inschrijfnummer KvK: 59655925

In deze Privacyverklaring wordt vermeld:

 • Voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken;
 • Hoe wij het verzamelen van persoonsgegevens beperken tot het doel waarvoor ze worden verwerkt;
 • Dat wij persoonsgegevens niet doorgeven aan derden, tenzij dit nodig is om de gevraagde diensten/producten te kunnen leveren of wanneer wij daartoe wettelijk verplicht zijn;
 • Dat er afspraken met derden zijn gemaakt, zodat ook zij op de juiste wijze om gaan met de persoonsgegevens;
 • Dat wij passende (beveiligings-)maatregelen hebben getroffen om de persoonsgegevens op een juiste wijze te beschermen;
 • Uw rechten respecteren en u ook graag op deze rechten willen wijzen.

Doeleinden

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

Doeleinde van verwerking

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • het afhandelen van opdrachten;
 • het uitvoeren van de overeenkomst;
 • het verwerken van betalingen;
 • het onderhouden van een commerciële relatie en marketing;
 • het bieden van (technische) ondersteuning en klantenservice, garantie; en
 • het naleven van wettelijke verplichtingen.

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerking van de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld.

E-mailadres

Wij kunnen u, in het kader van een gesloten overeenkomst, informeren over soortgelijke producten en diensten, mits u bij het verstrekken hiervan geen verzet hebt aangetekend. Daarbij wordt u in elke communicatie de mogelijkheid geboden om verzet aan te tekenen tegen verder gebruik van uw e-mailadres.

Postadres

Wij gebruiken uw postadres (ontvangen in het kader van een verkoop) voor het verzenden van ondersteunende informatie over producten en diensten. Als u dergelijke informatie niet wenst te ontvangen, kunt u contact met ons opnemen op onderstaand adres.

Telefoonnummer

Tenzij u te kennen hebt gegeven dit niet op prijs te stellen, kunnen wij telefonisch contact met u opnemen om u te informeren over onze dienstverlening.

Communicatie

Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op beveiligde servers.

Derden

Wij verstrekken persoonsgegevens uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Wanneer wij gegevens aan een derde verstrekken, zorgen wij er onder andere voor dat gegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt en dat gegevens worden verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn.

Beveiligen en bewaren

Wij nemen de bescherming van gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Veiligheid verzending en opslag van gegevens

Wij nemen onder andere de volgende maatregelen om gegevens tijdens verzending en opslag te beveiligen:

a. Daar waar u persoonsgegevens verstrekt, wordt gebruik gemaakt van een beveiligde verbinding.
b. Wij slaan zo min mogelijk gegevens op en zorgen er voor dat er in onze database helemaal geen bijzondere, gevoelige persoonsgegevens worden bewaard, tenzij dit niet anders kan.
c. Het verzenden van persoonsgegevens per e-mail gebeurt via een beveiligde verbinding.
d. Wij nemen technische en organisatorische maatregelen om het verlies van gegevens of onrechtmatige verwerking ervan (zoals aanvallen) tegen te gaan. Wij garanderen daarom een passend beveiligingsniveau en laten onze systemen periodiek toetsen.
e. Alle systemen waarin (gevoelige) persoonsgegevens worden verwerkt, zijn voorzien van antivirussoftware en de laatste beveiliging gerelateerde patches van alle andere belangrijke software, zoals uitgegeven door de leveranciers van deze software.

Wij zullen persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk. Dat wil zeggen dat wij de gegevens bewaren zolang dat nodig is om de door u gevraagde dienst te leveren. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht.

Bijzondere (gevoelige) persoonsgegevens

In het kader van onze dienstverlening en de uitvoer van opdrachten kan het voorkomen dat wij de beschikking krijgen over legitimatiebewijzen ed. Indien u ons dergelijke informatie/documenten doet toekomen verzoeken wij u de hierop aanwezige foto en het nummer onleesbaar te maken. Wij zullen de documenten extra vertrouwelijk behandelen en zsm na afronden van de werkzaamheden vernietigen.

Cookies

Onze digitale diensten maken gebruik van “cookies” om ons te helpen analyseren hoe gebruikers de dienst gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik kan worden overgebracht naar beveiligde servers.

Cookies uitzetten

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

Rechten

In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft u recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens en tevens kunt u bezwaar maken tegen het verwerken van de persoonsgegevens. De gegevens kunnen op uw verzoek worden overgedragen aan externe partijen.

Autoriteit Persoonsgegevens

Indien u klachten heeft over de verwerking van de persoonsgegevens kunt u uiteraard altijd contact met ons opnemen. Op grond van de Privacywetgeving kunt u ook een klacht indienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Vragen en feedback

We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen:

Vitex Raalte b.v.
Postbus 46
8100 AA  Raalte
info@vitexx.nl

Bezoekadres Vitex Raalte

Vrieswijk 3a
8103 PB  Raalte